Medicine Buddha Mantra

Sanskrit: namo bhagavate bhaiṣajyaguru vaidūryaprabharājāya vathāgatāya arhate samyaksambuddhāya tadyathā: oṃ bhaiṣajye bhaiṣajye bhaiṣajya-samudgate svāhā

tay-ya-tah om bay-kah-jay bay-ka-jay mah-hah bay-kah-jay bay-ka-jay rah-jah sah-moo-gah-tay, so-hah

此 mp3 來源不詳. 如若侵權請來信告知. 謝謝!